เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัท อาร์เคบีแบตเตอรี่ จำกัด (“บริษัท”) การใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและเป็นการตกลงให้ความยินยอม ดังนั้นโปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างละเอียด เนื่องจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หมายถึงท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือการให้ความยินยอม โปรดอย่าเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อมูลบนเว็บไซต์

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไป อาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสม เชื่อถือได้ หรือปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ และบริษัทมีสิทธิปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา รวมถึงการระงับการเผยแพร่ข้อมูล หรือยกเลิกเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และบริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงการดาวน์โหลดข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์ ท่านตกลงรับความเสี่ยงภัยในความสูญหาย เสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องมือและอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูลเองทั้งสิ้น

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ ซอฟต์แวร์ วีดีโอ รูปภาพ กราฟฟิก เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ (“เนื้อหา”) อักษรประดิษฐ์ และภาพประดิษฐ์ ตลอดจนลายเซ็นอิเล็คทอนิกส์ ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ท่านไม่มีสิทธิทำซ้ำ  คัดลอก  เปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเนื้อหานั้น

การเชื่อมโยงเว็บไซต์

การเชื่อมโยงไปเว็บไซต์อื่น เป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีอำนาจควบคุม รับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลบนเว็บไซต์นั้น และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับท่าน จากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว

ข้อสงวนสิทธิ

บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ หรือยุติการให้บริการเว็บไซต์ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถือได้ว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว และบริษัทมีสิทธิในการปฏิเสธสิทธิในการใช้เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม ที่สืบเนื่องจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ การนำข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ไปใช้ การไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์นี้ได้ หรือจากการที่บุคคลภายนอกเจาะเข้าไปในระบบของเว็บไซต์ การล้มเหลวในการใช้งาน หรือคอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ในเกิดความเสียหาย    สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม ท่านตกลงรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย และค่าใช้จ่ายเอง โดยไม่มีสิทธิเรียกให้บริษัทรับผิดชอบแต่อย่างใด

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงกรรมการ พนักงาน ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก จากการดำเนินการตามกฎหมาย การเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงค่าทนายความ อันเป็นผลมาจาก
(ก) การใช้งานของท่าน
(ข) เนื้อหาที่ท่านเป็นคนนำเสนอในเว็บไซต์
(ค) การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้
(ง) การละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือ
(จ) การกระทำใด ๆ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือบุคคลใด ๆ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย

การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือการให้บริการเว็บไซต์นี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงพบเห็นการกระที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่ออีเมล์ rkbbattery@gmail.com

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านหน้าเว็บไซต์นี้ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูล โดยการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล  ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อบุคคลที่สาม หรือเกิดจากการที่ท่านละเลยที่จะ Logout ออกจากระบบให้ถูกต้องหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน และหรือท่านไม่เก็บ หรือรักษาการเข้ารหัสลับของท่านจนเป็นเหตุให้มีบุคคลที่สามได้ล่วงรู้ หรือทำการเข้าถึงได้โดยมิใช่ความผิดของบริษัท

  • คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่บริษัทส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของท่าน และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว การเปิดใช้งานคุกกี้จะทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานและการตั้งค่าของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลการล็อกอิน รวมถึงเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชมทั้งก่อนและหลังเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น อีกทั้งคุกกี้ยังช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของท่านได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และสะดวกมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามท่านสามารถเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ หรือลบคุกกี้ได้ทุกเมื่อ โดยการตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งสามารเลือกที่จะปฏิเสธทั้งหมดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ การใช้งานโดยไม่ปฏิเสธหรือลบคุกกี้ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทจัดเก็บคุกกี้ไว้บนเครื่องของท่านได้  หรือเครื่องอื่นที่ท่านได้นำมาใช้จนมีข้อมูลคุกกี้การใช้งานของท่าน