Conditions of

Warranty

– รับเคลมสินค้าเมื่อมีหลักฐานจากการถ่ายคลิปวีดีโอ ก่อนเปิดกล่องพัสดุและสินค้าต้องซื้อจากร้าน RKBbattery เท่านั้น!

– ก่อนเปิดกล่องพัสดุ ต้องถ่ายคลิปวีดีโอ รอบๆกล่อง ใบปะหน้ากล่องสินค้าให้เห็นรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขคำสั่งซื้อ ทุกบรรทัด และสินค้าที่บรรจุในกล่องพัสดุ ทุกจุด ทุกมุม โดยไม่ตัดต่อและถ่ายต่อเนื่องจบในคลิปเดียว

– กรณีสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างขนส่งและลูกค้ามีหลักฐานหรือทำการบันทึกวีดิโอก่อนแกะพัสดุ หากเกิดความเสียหายระหว่างขนส่ง ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทันที โดยลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเอง

– เมื่อพบปัญหาสินค้าหรือวอยซ์(ถ้ามี) ผิดปกติ ผิดรุ่น สี แบบ ไซส์ ไม่ครบ ส่งผิด ชำรุด แตกหัก ให้แจ้งเราภายใน 24-48 ชม. และส่งคลิปหลักฐานวีดีโอที่ถ่ายไว้ให้เราด้วย เพื่อดำเนินการเปลี่ยนหรือเคลมให้ หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าลูกค้ายอมรับสภาพและไม่สามารถขอเปลี่ยนหรือเคลมในภายหลังได้

– สินค้าที่จะเปลี่ยน/เคลมต้องไม่ ไหม้ ตก แตก หัก บิ่น ร้าว บุป โดนน้ำ ซ่อม ดัดแปลง เป็นสนิม มีคราบออกไซด์หรือมีสภาพผิดเพี้ยนแตกต่างจากตอนที่ส่งร้านไปให้

– ทางร้านรับประกันความเสียหายภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น!

– อุปกรณ์ต้องครบชุดเหมือนตอนที่ส่งให้ วอยซ์และอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เท่านั้น! ห้ามฉีก ขาด หลุด หาย ลบ ดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัววอยซ์

– ทางร้านไม่รับประกันความพึงพอใจทุกกรณี หากซื้อไปแล้วเกิดเปลี่ยนใจ

– ความเสียหายหรือการสูญเสียตอนส่งมาเปลี่ยน/เคลม โดยมีสาเหตุจากหีบห่อบรรจุภัณฑ์ไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

– การตัดสินของเราถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

Battery Pack

Warranty

สำหรับแบตเตอรี่ที่แพ็คกับทางร้าน ทางร้านรับประกันแบตฯตามมาตรฐานการใช้งาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ที่ได้ระบุไว้ในวอยซ์
การรับประกันสินค้าจะรับประกันตามรูปแบบการใช้งานแบบปกติ ตามข้อกำหนดการใช้งานที่ได้ถูกระบุไว้ในคำแนะนำการใช้งานของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมถึงการใช้งานผิดประเภทเช่น ตก หล่น ร้าว บิ่น โดนน้ำ เกิดอุบัติเหตุหรือภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบตเตอรี่แพ็ครับประกัน 1 ปี ตามเงื่อนไข *ไม่รวม BMS (มีค่าจัดส่งพัสดุ ไป-กลับ)

*หากแบตเตอรี่แพ็คเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดวิธี/เงื่อนไข ทางร้านยินดีเปลี่ยนซ่อมให้ใหม่โดยไม่คิดค่าแรง แต่จะมีค่าอุปกรณ์/ค่าอะไหล่ตามที่แจ้งไป และค่าจัดส่งพัสดุทั้งหมดลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง